Professor Dr. Devi Prashad Tripathi

Home / Advisory Board / Professor Dr. Devi Prashad Tripathi
Professor Dr. Devi Prashad Tripathi

Dept. of Vastu-sastra

Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha (Deemed University), New Delhi