Professor Dr. Rama Shanker Dubey

Home / Advisory Board / Professor Dr. Rama Shanker Dubey
Professor Dr. Rama Shanker Dubey

Former Vice-Chancellor

Tilka Manjhi Bhagalpur University, Bhagalpur, Bihar